Pricacy & algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “Van Deursen Zonweringen”
2018 - versie 01

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Van Deursen Zonweringen. Van Deursen Zonweringen behoudt zich het recht de voorwaarden aan te passen. Voor een afgesloten overeenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van het akkoord op de overeenkomst, of handtekening onder de offerte/orderbevestiging.

Artikel 1: Definities:
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1 VDZ: Van Deursen Zonweringen VOF, gevestigd aan de Pochelarij 14 te Oirschot. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 56896573.
1.2 Wederpartij: iedere (rechts-) persoon tot wie VDZ een offerte richt en/of die aan VDZ een opdracht verstrekt en/of waarmee VDZ een overeenkomst sluit tot levering van goederen en/of diensten.
1.3 Overeenkomst: de tussen VDZ en wederpartij tot stand gekomen overeenkomst.
1.4 Product: Alle zaken waarvan de levering aan wederpartij met toepassing van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen en/of die feitelijk zijn of worden geleverd.
1.5 Offerte: formeel aanbod, prijsopgave of aanbieding van VDZ aan de wederpartij.

Artikel 2: Toepasselijkheid:
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaves en offertes van VDZ, alsmede op alle door VDZ met de wederpartij gesloten overeenkomsten.
2.2 Eventueel door de wederpartij gebruikte Algemene Voorwaarden worden door VDZ niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met VDZ overeengekomen te worden.

Artikel 3: Aanbiedingen:
3.1 Alle offertes van VDZ zijn vrijblijvend.
3.2 Offertes zijn geldig tot 30 dagen na offerte datum, tenzij anders wordt overeengekomen.
3.3  VDZ behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren. VDZ wordt daardoor niet schadeplichtig.
3.4 Indien een aanvaarding door wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van gemaakte aanbod.
3.5 Eventuele opgenomen afbeeldingen in een offerte dienen slechts ter illustratie en gelden daarom slechts bij benadering. Voor exacte afmetingen van producten moet altijd contact met VDZ worden opgenomen.

Artikel 4: Overeenkomst:
4.1 Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een offerte van VDZ, zijn na een schriftelijke of elektronische aanvaarding bindend.
4.2 In geval van een elektronische aanvaarding door de wederpartij bevestigt VDZ langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht, door middel van het sturen van een orderbevestiging. Deze dient door de wederpartij te worden geaccordeerd, via mail of een handtekening onder de offerte.

Artikel 5: Annuleren/ontbinding:
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, kan de overeenkomst tussen VDZ en wederpartij niet worden geannuleerd.

Artikel 6: Meer/minder werk:
6.1 Meerwerk dat tijdens en/of op verzoek de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Indien mogelijk zal VDZ een opgave doen van de extra kosten.
6.2 Minder werk zal in overleg met de wederpartij in mindering worden gebracht op de (totaal) factuur.

Artikel 7: Verplichtingen VDZ:
7.1 VDZ zal het uit te voeren werk goed en deugdelijk uitvoeren en naar inhoud van de overeenkomst, conform de voorschriften door de fabrikant voorgeschreven.
7.2VDZ zal wederpartij wijzen op onjuistheden met betrekking tot:
- opgedragen werkzaamheden.
- in de door wederpartij verlangde werkzaamheden, die niet zijn overeengekomen.
- gebreken, waardoor werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 8: Verplichtingen wederpartij:
8.1 Wederpartij stelt VDZ in de gelegenheid werkzaamheden uit te voeren
8.2 Wederpartij stelt elektra en water ter beschikking voor het uitvoeren van de werkzaamheden

Artikel 9: Leveringen:
9.1 Alle producten van VDZ worden volgens bestelling op maat geproduceerd en kunnen daarom in geen geval worden geannuleerd of teruggenomen.
9.2 VDZ behoudt zich het recht om in gedeelte te leveren aan wederpartij en in overeenstemming met te factureren.
9.3 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.
9.4 Overschrijding van de levertermijn door VDZ geeft aan de wederpartij, ook na sommatie, geen recht op schadevergoeding.
9.5 Verzending van goederen is voor rekening en risico van wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.6 Alvorens te leveren is VDZ voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij. Dit wordt aangegeven bij het maken van de overeenkomst.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud:
10.1 Alle geleverde goederen blijven het eigendom van VDZ totdat alle vorderingen die VDZ op de wederpartij heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
10.2 De wederpartij is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is wederpartij niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de wederpartij is overgegaan.
10.3 De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van VDZ te bewaren.
10.4 VDZ is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal VDZ te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van VDZ.

Artikel 11: Prijzen en betalingscondities:
11.1 Facturen van VDZ dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
11.2 Bij het niet voldoen van de afgesproken betalingstermijn is de wederpartij in gebreke. VDZ stuurt de wederpartij 1 betalingsherinnering, die zal gelden als ingebrekestelling.
11.3 Over niet op tijd betaalde bedragen is VDZ gerechtigd de wettelijke (handels) rente in rekening te brengen, vanaf het verstrijken van de betaaltermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Artikel 12: Klachtenregeling:
12.1 Klachten ten aanzien van de door VDZ geleverde producten of verstuurde facturen dienen schriftelijk aan VDZ te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering producten, respectievelijk ontvangst producten.
12.2 Een klacht wordt door VDZ binnen 2 weken na ontvangst beantwoord. Wanneer de klacht een voorzienbaar langere termijn vergt zal de wederpartij hierover (schriftelijk) worden ingelicht.
12.3 Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde producten en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd.
12.4 In geval van een klacht heeft wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten of aan te passen. Wel mag de wederpartij maximaal 10% van de factuur achter houden totdat de klachten/werkzaamheden zijn afgerond, voor zover de ernst van de klacht dit rechtvaardigt.
 
Artikel 13: Aansprakelijkheid:
13.1 VDZ is slechts aansprakelijk voor schade geleden door wederpartij, die het rechtstreeks
en uitsluitend gevolg is van een aan VDZ toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen VDZ verzekerd is, dan wel redelijkerwijs  gezien de in de branche geldende gebruikenverzekerd had behoren te zijn en die feitelijk door de verzekeringsmaatschappij van VDZ wordt uitgekeerd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij en voor zover VDZ daarvoor verzekerd is.
b) VDZ is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover VDZ daarvoor verzekerd is.
c) De door VDZ te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schade.
13.2 VDZ is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of andere gevolgschade welke is ontstaan dan wel het rechtstreekse gevolg is van een gebrek aan het geleverde product en/of door VDZ uitgevoerde werkzaamheden.
13.3 De aansprakelijkheid van VDZ voor directe schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.

Artikel 14: Overmacht:
14.1 VDZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
14.2 Beoogde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende VDZ door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
14.3 VDZ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 16: Geschillen:
15.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van VDZ, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 16: Garantie:
16.1 VDZ spant er zich voor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. VDZ staat er voor in dat het door haar geleverde en opgeleverde werk/product de eigenschappen bezit die noodzakelijk zijn voor het normaal gebruik.
16.2 Op alle geleverde producten van VDZ is de garantietermijn vanaf factuurdatum:
- Buiten zonwering 5 jaar garantie (Rolluiken, (rits)screen, zonneschermen en markiezen)
- Binnen zonwering 2 jaar garantie (Rolgordijnen, plisses, horizontale-/ vertikale lamellen)
- Rolpoorten 5 jaar garantie, beschadigingen als gevolg van oprollen uitgesloten
- Garagedeuren 5 jaar garantie
- Motorbesturing 2 jaar garantie
- Hor-systemen 5 jaar garantie, maximaal 1 jaar garantie op het hor gaas
- Glas/schuifwanden 5 jaar garantie
Bij afwijking van de garantietermijn is de factuur leidend.
16.3 VDZ verleent bovenstaande garantie, waarvan het 1e jaar de (de)montage kosten voor rekening voor VDZ zijn. Na het 1e jaar mag VDZ de montage kosten doorbelasten aan wederpartij.
16.4 VDZ kan geen garantie geven op de volgende zaken, waardoor wederpartij hierover geen aanspraak kan doen:
- Zonweringsdoeken kunnen krijtstrepen, wafel en/of plooivorming vertonen, dit is geen reden tot doek vervanging onder garantie.
- Screendoeken (hoofdzakelijk: Soltis, sunworker en Sunsilk overige doek daarbij niet uitgesloten) is rimpelvorming geen reden tot doek vervanging onder garantie.
- Polycarbonaat platen kan condens ontstaan en is geen reden tot vervanging onder garantie.
- Tijdens de productie van glas- en schuifwanden kan een lichte bolling ontstaan. Deze bolling is inherent aan het productie proces en heeft geen effect op kwaliteit en levensduur en is derhalve geen reden tot vervanging onder garantie.
16.5 Wederpartij kan in geen geval aanspraak maken op vergoeding op tijd of reiskosten, noch vergoeding van eventuele huur van hoogwerker, steiger of ander klim- of hijsmateriaal.
16.6 Moedwillige beschadigingen, schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundige montage door derden, door verkeerde bediening of oneigenlijk gebruik en de gevolgschade voor personen uitgesloten van garantie.
16.7 Indien wederpartij zijn verplichtingen jegens VDZ met betrekking tot de geleverde producten niet volledig is nagekomen, waaronder diens betalingsverplichtingen.
16.8 Elektronisch wind, regen of zonbesturingen zijn slechts een hulpmiddel en geven geen optimale bescherming tegen weersinvloeden. Eventuele schade hieruit volgende vallen niet onder garantie.

Privacy voorwaarden “Van Deursen Zonweringen”
2018 - versie 00

Van Deursen Zonweringen, gevestigd aan Pochelarij 14, 5688 EG Oirschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vandeursenzonweringen.nl 
Pochelarij 14
5688 EG Oirschot
0499-324554
06-13481765

Wim Scheepens is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Deursen Zonweringen, hij is te bereiken via info@vandeursenzonweringen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Deursen Zonweringen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzamelt worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandeursenzonweringen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Deursen Zonweringen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Deursen Zonweringen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Deursen Zonweringen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Deursen Zonweringen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens  > 7 jaar > wettelijke verplichting belastingdienst
Personalia > 7 jaar > wettelijke verplichting belastingdienst
Adres en contact gegevens        > 7 jaar > wettelijke verplichting belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Deursen Zonweringen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Deursen Zonweringen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Deursen Zonweringen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vandeursenzonweringen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van Deursen Zonweringen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Deursen Zonweringen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, via info@vandeursenzonweringen.nl. Van Deursen Zonweringen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.Maak een afspraak